политика за поверителност

ИНФОРМАЦИОННА КЛАУЗА ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Във връзка с прилагането на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и отменяйки Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните „GDPR“), бихме искали да Ви информираме за правилата за обработка на Вашите лични данни и за сродните Ви права.

Следните правила се прилагат от 25 май 2018 г.

  1. Администраторът на вашите лични данни е: Plastic Worx sp. z o. o. със седалище в Краков, ул. Zakopiańska 177, 30-435
  2. Инспектор по защита на личните данни: Maciej Rymaszewski; За връзка: dpo@plasticworx.com.pl
  3. Администраторът обработва Вашите лични данни въз основа на приложимото законодателство, сключени договори и въз основа на дадено съгласие.
  4. Вашите лични данни се обработват за целта/целите:

а) 6, точка 1 а) субектът на данните е дал съгласието си за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели;
б) 6, точка 1 б) обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна;
в) 6, точка 1 в) обработката е необходима за изпълнение на правното задължение, наложено на администратора;

 1. Във връзка с обработването на данни за целите, посочени в точка 4, получателите на вашите лични данни могат да бъдат публични органи и субекти, изпълняващи обществени задачи или действащи от името на публични органи или други субекти, които обработват лични данни в Администраторски колекции.
 2. Вашите лични данни ще се съхраняват за периода, необходим за постигане на целите, посочени в точка 4, и след това за периода и до степента, изисквани от разпоредбите на общоприложимото законодателство.
 3. Във връзка с обработката на личните Ви данни имате следните права: право на достъп до лични данни, право на разкриване на данни, право на коригиране на данни – ако данните са неверни или непълни, право да поискате изтриването на лични данни (т.нар. право да бъдеш забравен), правото да поискаш ограничаване на обработването, правото на възражение срещу обработването на данни.
 4. Ако обработването на лични данни се основава на съгласието на лицето за обработка на лични данни (член 6, параграф 1, буква а) от GDPR), имате право да оттеглите това съгласие по всяко време. Това оттегляне не засяга съответствието на обработването, което е извършено въз основа на съгласие преди неговото оттегляне, с приложимото законодателство.
 5. Ако разберете за неправомерно обработване на личните Ви данни, имате право да подадете жалба до надзорния орган, компетентен за защитата на личните данни.
 6. В ситуация, в която обработването на лични данни се основава на съгласието на субекта на данните, предоставянето на личните Ви данни на Администратора е доброволно.
 7. Предоставянето на личните Ви данни от Вас е задължително, когато предпоставката за обработка на лични данни е законова разпоредба или споразумение, сключено между страните.
 8. Вашите данни може да бъдат обработени по автоматизиран начин и няма да бъдат профилирани.
 9. Вашите лични данни няма да бъдат прехвърлени на трета държава/международна организация

cookies

Уебсайтът mobilnoretsiklirane.com използва бисквитки. Това са малки текстови файлове, изпращани от уеб сървър и съхранявани от компютърния софтуер на браузъра. Когато браузърът се свърже отново с уебсайта, уебсайтът разпознава типа устройство, от което потребителят се свързва. Параметрите позволяват информацията, съдържаща се в тях, да се чете само от сървъра, който ги е създал. Следователно бисквитките улесняват използването на посетени преди това уебсайтове.

Събраната информация се отнася до IP адреса, вида на използвания браузър, езика, вида на операционната система, доставчика на интернет услуги, информацията за часа и датата, местоположението и информацията, изпратена до уебсайта чрез формата за контакт.

Бисквитките идентифицират потребителя, което позволява съдържанието на уебсайта, който използва, да бъде адаптиран към неговите нужди. Запомняйки своите предпочитания, той дава възможност за подходяща корекция на рекламите, адресирани до него. Ние използваме бисквитки, за да гарантираме най-висок стандарт на удобство за нашия уебсайт, а събраните данни се използват само в рамките на Plastic Worx Sp. z o. o. с цел оптимизиране на дейностите.

Ние използваме следните бисквитки на нашия уебсайт :

1). „Необходими“ бисквитки, позволяващи използването на услуги, налични на уебсайта, например: бисквитки за удостоверяване, използвани за услуги, които изискват удостоверяване на уебсайта;

2). бисквитки, използвани за гарантиране на сигурността, например използвани за откриване на измами в областта на удостоверяване в рамките на уебсайта;

3). Бисквитки за ефективност, позволяващи събирането на информация за начина, по който се използват страниците на уебсайта;

4). „Функционални“ бисквитки, позволяващи „запомняне“ на настройките, избрани от потребителя и персонализиране на потребителския интерфейс, напр. по отношение на езика или региона, от който идва потребителят, размера на шрифта, външния вид на уебсайта и т.н.;

5). Потребителят може по всяко време да деактивира или възстанови опцията за събиране на бисквитки, като промени настройките в уеб браузъра. Инструкциите за управление на бисквитките са достъпни на http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies